AccuStandard

Organik Referans Standartları (Pestisitler, PFAS, PCB, PBDE, Dioksinler, Furanlar…)

Accustandard Referans Standartları EPA Metodları, Pestisit Kalıntı Taraması, Alev Geciktiriciler, Biyoyakıtlar, Plastik Katkıları, Boyalar, Patlayıcılar, UOP ve ASTM Metodları ve PIANO ve Fiziksel Özellik analizleri için ürünleri kapsamaktadır.  

Organik Pestisit Standartları organik kirleticiler, uçucu organik bileşikler (VOC), fonksiyonel gruplarına göre, uygulama alanlarına göre ve EPA, ASTM ve diğer metodlara göre şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Firmanın sentez departmanı özel ürünlerin sentezine de olanak sağlamaktadır. Poliklorlu bifenillere (PCBler) ve Polybromine difenil eterlere (PBDE'lere) ait 209 eşdeğer referans ile halojenli dioksinler, dibenzofuranlar, PAHlar ve pestisitler ilk olarak AccuStandard tarafından piyasaya sunulmuştur.

Organik Kirleticiler

 • Poliklorlu bifeniller (PCB) ve Metabolitleri
 • Halojenli Aromatikler (PCB&PBDE haricindekiler)
 • Dibenzo-p-dioksinler (Dioksinler) ve Dibenzofuranlar
 • Polibromine Difenil Eter (PBDE) Konjenerleri, Metabolitleri & BFR
 • PAH ve Türevleri
 • Azot içeren bileşikler, Pestisitler ve Herbisitler

Uçucu Organik Bileşikler

Fonksiyonel Gruplara Göre

 • Alkoller, Aldehitler ve türevleri, Ketonlar, Fenoller, Aminler, Anilinler, Amino bileşikleri
 • Eterler, Halo eterler, Haloasetikasitler, Yağ Asidi Metil ve Etil Esterleri (FAME & FAEE)
 • Fitalatlar

Uygulama Alanlarına Göre

 • Patlayıcılar, Yakıtlar & Hidrokarbonlar, Plastik Katkıları
 • Gıda Analitleri ( Lipidler,Vitaminler, Koruyucular)
 • Alerjenler ( Kişisel bakım ürünleri), Boyalar,
 • Per-Polifloroalkil bileşikler (PFAS)
 • Koku standardları ve Kalitatif Kitler

EPA Metodları

 • EPA Metodlarında Geçen Tekli Analitler, CLP (Kontrat Laboratuvar Programı)
 • 500 Serisi - İçme Suyu ve 600 Serisi - Atık Su
 • 1300 Serisi – TCLP, 1600 Serisi - PBDE, Pestisitler, İlaç Atık Suları & PCB, 8000 Serisi - Katı Atık ve Patlayıcılar

Diğer Metodlar

 • Bölgesel Metodlar - Kanada, Avrupa, Asya, ABD, Belediyeler vb.
 • ASTM 7065-6, 7485 Nonilfenoller ve diğerleri
 • USP 467, Metodlar 465-D, F-List
 • Avrupa İlaç Ajansı (EMA), risk değerlendirmesinde vurgu yapılan 7 temel N-Nitrozamin standardı
  • N-Nitrozodimetilamin (NDMA)
  • N-Nitrozaminodietilamin (NDEA)
  • N-Nitrozodiizopropilamin (NDIPA)
  • N-Nitrozoetilizopropilamin (NEIPA)
  • N-Nitrozodibutilamin (NDBA)
  • N-Nitrozo-N-Metil-4-Aminobütirik asit (NMBA)
  • N-Nitrozometilfenilamin (NMPA)

*** AccuStandard organik referans standartlarının tam listesine ulaşmak için lütfen tıklayın:

https://www.accustandard.com/organic.html
 

Bana Sistem Öner

Bana Kolon Öner