Toplam Organik Karbon Analizörleri (TOC)
Toplam organik karbon, saflaştırılmış sudaki organik moleküllerin veya kirletici bileşenlerin seviyesinin bir ölçüsüdür ve kullanılan suyun süreçleri için yeterince saf olup olmadığını inceleyen analitik yöntemdir.
TOC (toplam organik karbon analizi) analitik yönteminde temel prensip, sudaki organik maddeleri  katalitik olarak yüksek sıcaklıklarda yakarak karbondioksit (CO2) gazı haline getirmek ve açığa çıkan CO2 gazı miktarını ölçerek sudaki toplam organik karbon miktarını tespit etmektir.
TOC analizinde, bileşen tayini için öncelikle organik karbonlar oksitlenmelidir. Başlıca oksidasyon yöntemleri; yüksek sıcaklıkta yanma, kimyasal oksidasyon ve fotokatalitik oksidasyondur.
  • Yüksek sıcaklıkta yanma işleminde, numune organik maddeleri CO2'ye çevirmek amacıyla 95-100 santigrat dereceye kadar ısıtılabilen bir oda içerisinde oksidasyon katelizörü ile karıştırılır.
  • Fotokatalitik oksidasyonda, UV ışığı varlığında, organik maddeler CO2 gazına dönüştürülür.
  • Kimyasal oksidasyonda ise numune, UV ışınlı bir odada persülfat ile karıştırılır ve organikten CO2' ye geçiş sağlanır.
TOC analizörleri kamu kaynaklarının analizlerinde (göl, deniz vb.) , ilaç endüstrisinde, atık su analizlerinde, üretim proseslerinde, yenilenebilir enerji alanında yaygın olarak tercih edilen, kullanıcıya hızlı ve kesin sonuçlar sunan cihazlardır.